โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน
เอเชียแปซิฟิก

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเอเชียแปซิฟิก

โครงการ Asia Pacific Youth Exchange(APYE) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนจากเอเชียแปซิฟิกได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals(SDGs) นอกจากนี้เยาวชนจะได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนท้องถิ่น ตัวแทนเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโอกาสพิเศษในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ SDGs
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 

- ส่งเสริมความเข้าใจของเยาวชนเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)และบทบาทต่างๆของเยาวชนในการบรรลุผลสำเร็จ

- เพิ่มความเข้าใจและความร่วมมือกันระหว่างเยาวชนทั่วเอเชียและแปซิฟิกผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การพบปะพูดคุย การเชื่อมโยงเครือข่ายและการเป็นพันธมิตร

- เสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนในการบรรลุโครงการและกิจกรรมโดยการสนับสนุนผ่านทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS)

- เพิ่มความแข็งแกร่งในความร่วมมือกันระดับโลกและในระดับภูมิภาคเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)และการพัฒนาเยาวชนในทวีปเอเชียและแปซิฟิก 

- ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการผนึกกำลังของกลุ่มเยาวชนในการตัดสินใจและการลงมือทำให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้บรรลุผล

- ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครของเยาวชน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นบรรลุผล

โครงการ APYE ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ส่วน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความสามารถของเยาวชนในการบรรลุผล SDGs

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นํา

การลงพื้นที่ในชุมชน

งานสัมมนาเยาวชน

 

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นํา

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นํา เพื่อให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมั่นใจและ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมในด้านการทําวิจัย เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในขณะลงพื้นที่เพื่อศึกษาหาข้อมูล โดยมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมคือ 3 วัน 

วัตถุประสงค์

- สร้างการตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วม

- สร้างความเข้าใจในบริบทของประเทศไทยและบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีส่วนต่อการสร้างความสําเร็จของ SDGs

- พัฒนากระบวนการคิดและทักษะต่างๆที่จําเป็น

- การสร้างทีมและเครือข่าย

งานปฐมนิเทศ
Describe your image.
การประชุมHigh Level Forum
Describe your image.
เรียนรู้SDGs
Describe your image.
เรียนรู้ทักษะผู้ประกอบการเพื่อสังคม
เรียนรู้ทักษะการทำงานและการสร้างทีม
Describe your image.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
Describe your image.
Show More
 

การลงพื้นที่ในชุมชน

การลงพื้นที่ในชุมชนในระยะเวลา 6 วัน เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและสํารวจถึงปัญหาต่างๆในชุมชน พูดคุยและทํางานร่วมกับชุมชน องค์กร หรือกิจการเพื่อสังคมในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางของ SDGs

 

วัตถุประสงค์

- เรียนรู้จากพื้นที่และสถานการณ์จริง

- นําทฤษฎีมาใช้ในภาคปฏิบัติ

- ส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง

พบกับหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ
สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลวิจัย
ใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน
สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น
กิจกรรมฝึกทักษะและการทำงานเป็นทีม
นำเสนอผลงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
Show More
 

งานสัมมนาเยาวชน

งานสัมมนาเยาวชน ระยะเวลา 3 วัน เพื่อนําเสนอผลงานต่อผู้ใหญ่จาก UN ภาครัฐ และภาคเอกชน ในงานนี้เยาวชนจะได้นําเสนอโครงการและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุมชน ที่ได้กลั่นกรองมาจากการเก็บข้อมูล ในชุมชนเป็นระยะเวลา 6 วันที่ผ่านมา โดยที่กิจการเพื่อสังคม หรืองค์กรต่างๆที่ทํางานร่วมกับเยาวชนในช่วง ลงพื้นที่จะสามารถเป็นผู้สานต่อโครงการจากความคิดของเยาวชนให้กับชุมชนได้

 

วัตถุประสงค์

- วิเคราะห์และสร้างสรรค์แนวทาง ค้นหาทรัพยากรที่จะนํามาใช้

- ค้นพบความต้องการในอนาคต

- วางแผนในขั้นตอนต่อไป

รับฟังคำปรึกษาและข้อเสนอแนะ
นำเสนอผลงานอย่างเป็นทางการ
ประกาศผลการแข่งขัน
นิทรรศการสังคมต้นแบบ
งานเลี้ยงอาหารค่ำ
ทัศนศึกษา (เลือกเพิ่มเติม)
Show More

กำหนดการของโครงการ

ุ6 - 18 มกราคม 2562

6 มกราคม – เดินทางถึงสนามบิน ประเทศไทย และเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

เมื่อท่านเดินทางมาถึงประเทศไทย (สำหรับเยาวชนจากต่างชาติ) เรามีบริการรับส่งจากสนามบินสู่โรงแรมที่พักอย่างปลอดภัย จากนั้นจะมีกิจกรรมปฐมนิเทศในช่วงค่ำเพื่อต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นและเตรียมความพร้อมสู่กิจกรรมในวันถัดไป

7 มกราคม – การสัมมนาเชิงลึก

วิทยากรผู้ทรงเกียรติจากหลายภาคส่วน อาทิ หน่วยงานพัฒนาแห่งสหประชาชาติ รัฐบาล และองค์กรกิจการเพื่อสังคม จะนำพาคุณไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สะท้อนถึงบทบาทของเยาวชนที่มีต่อความสำเร็จและบริบทของประเทศไทยบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน

มกราคม – ค่ำคืนแห่งวัฒนธรรม

เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมในบูธวัฒนธรรมประจำชาติ รับชมการแสดงทางวัฒนธรรมและร่วมชิมอาหารที่หลากหลายจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถึงเวลาที่จะเฉลิมฉลองความหลากหลายและความสงบสุขร่วมกัน

8-9 มกราคม - กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นํา

เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสู่การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม วิธีการวิจัยเชิงลึกในประเด็นทางสังคม และการร่วมทีมกันเพื่อสร้างสรรค์โครงการที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9-15 มกราคม - การลงพื้นที่ชุมชน

ทำความรู้จักกับการเป็นคนวงในของชุมชนท้องถิ่นและสร้างผลกระทบอย่างยั่งยืนต่อประเด็นทางสังคม คุณจะได้เชื่อมโยงกับรัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ เรียนรู้จากองค์กรเพื่อสังคมและรับฟังความเห็นจากคนในท้องถิ่น  สำรวจปัญหาที่แท้จริงที่พวกเขาเผชิญและพัฒนาโซลูชันร่วมกัน พบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครที่จะกำหนดมุมมองของคุณเกี่ยวกับบทบาทเยาวชนในเรื่องการสนับสนุน SDGs

16-17 มกราคม - งานสัมมนาเยาวชน

ได้เวลาที่จะนำเสนอสิ่งที่คนรุ่นใหม่เช่นคุณสามารถทำได้! การสัมมนาเชิงวิชาการแบบโต้ตอบซึ่งคุณจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ SDGที่คุณเลือก คุณสามารถแสดงความคิดในการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยตรงต่อหน้าเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล หน่วยงานสหประชาชาติ องค์กรทางสังคมและผู้บ่มเพาะธุรกิจ

17 มกราคม - ค่ำคืนความทรงจำ

งานเลี้ยงอาหารค่ำที่เปิดโอกาสให้คุณได้สร้างเครือข่ายกับวิทยากรและพาร์ทเนอร์ต่างๆ พร้อมทั้งมองหาโอกาสในอนาคตเพื่อการบรรลุ SDGs และสร้างSocial Impact หลังจากจบโครงการ APYE

18 มกราคม - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การกล่าวคำอำลาไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้ง จงสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตและสังคมที่ดี! ติดต่อกับเครือข่ายศิษย์เก่าและหุ้นส่วนของเราเพื่อทำให้ฝันของคุณเป็นจริง

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การอำนวยความสะดวก

โรงแรมที่จัดสัมมนา

โรงแรม S.D. Avenue เป็นโรงแรมที่มีความความสะดวกสบายในย่านปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ นวดแผนไทย บริการ Wi-Fi ฯลฯ ที่จะช่วยให้คุณมีประสบการณ์ที่ประทับใจในการพักค้างที่กรุงเทพ นอกจากนี้ทางโรงแรมยังมีบริการทั้งอาหารนานาชาติและอาหารเอเชีย จากร้านอาหารดวงทิพย์ เลบงคาเฟ่ เป็นต้น

โฮมสเตย์ท้องถิ่น

ในระหว่างกิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น คุณจะได้พักในโฮมสเตย์หรือหอพักภายในของชุมชน สัมผัสวิถีชีวิตในท้องถิ่นและสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญในชีวิตประจำวัน เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณในการทำความเข้าใจปัญหาในชุมชนและดื่มด่ำกับวัฒนธรรมไทย ขณะที่คุณอยู่ที่นั่นเพื่อเรียนรู้ที่จะไม่ใช้ชีวิตสบาย ๆ เรียนรู้ความคาดหวังในความไม่คาดหวัง และเคารพในท้องถิ่น

 

ตัวแทนเยาวชนชาวต่างชาติ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

เปิดแล้ววันนี้!

ตัวแทนเยาวชนไทย

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศไทยกำลังเปิดรับสมัครตัวแทนเยาวชนจากทั่วโลก หากคุณมีอายุระหว่าง 18-30 ปี กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และสนใจในการพัฒนาสังคม ขอเชิญเข้าร่วม โครงการAPYEเพื่อร่วมค้นพบบทบาทเยาวชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสำรวจวัฒนธรรมที่น่าสนใจของประเทศไทย อย่าพลาดโอกาสนี้!

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ช่วงสิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครล่วงหน้า : 1 - 30 กันยายน 2562
ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้สมัครล่วงหน้า (เยาวชนต่างชาติ) 850 USD
ค่าโครงการอัตราปกติ (สำหรับตัวแทนชาวต่างชาติ) : 1000 USD
ค่าธรรมเนียมสำหรับเยาวชนไทย (ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจากโครงการAPYE): 20,000 บาท

​(ไม่รวมค่าบริการโอนเงินจากธนาคารและอัตราแลกเปลี่ยน)

วันสิ้นสุดการรับสมัครรอบล่างหน้า (Early Bird) : 1 กันยายน 2562 

อัตราค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรมตลอดโครงการ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินและค่าธรรมเนียมการทำvisa และจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมโครงการ

การรับรองตลอดระยะเวลาโครงการ 14 วัน ได้แก่

  • โรงแรมและที่พัก

  • การเดินทางตลอดระยะเวลาโครงการและบริการรับส่งจากสนามบิน

  • การเดินทางไปยังพื้นที่ชุมชน

  • อาหาร 3 มื้อ/วัน และของว่าง

  • กิจกรรมพิเศษ - ค่ำคืนแห่งวัฒนธรรม (Cultural Night) & และงานเลี้ยงอาหารค่ำ(Networking Dinner)

  • กิจกรรมอื่นๆ

ทุนสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ

​APYEขอสนับสนุนให้คุณจัดหาแหล่งเงินทุนจากมหาวิทยาลัย องค์กรท้องถิ่น หรือรัฐบาลจากประเทศของคุณเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมในโครงการ APYE โดยทางโครงการสามารถจัดทำจดหมายขอเงินทุนสนับสนุนเพื่อยื่นให้กับหน่วยงานตามที่คุณร้องขอได้

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักนายกรัฐมนตรี

"ผมขอยินดีต้อนรับและแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการAsia-Pacific Youth Exchange นี้ อนาคตของโลกอยู่ในมือของคุณ ในปี 2015 ผู้นำโลกรวมตัวกันที่สหประชาชาติเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ เป็นวาระที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในโลกที่เคยเห็น ในแง่นี้ผมรู้สึกยินดีที่โครงการนี้สามารถสร้างเวทีเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเพิ่มพูนความรู้และสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการทั่วโลกในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของเยาวชนในการริเริ่มนำเป้าหมายSDGมาดำเนินการในระดับท้องถิ่น”

Mr. Martin Hart-Hansen

Deputy Resident Representative - UNDP Thailand

พวกเราจากUNDP Thailand ภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพในงาน APYE Thailand ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการชักชวนคนหนุ่มสาวในด้านนวัตกรรมทางสังคมและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การมีเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมตัวกันที่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเราหวังว่าจะได้ฟังเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ทั้งหมดจากการที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสใช้ชีวิตและร่วมเรียนรู้จากชุมชนชาวไทย

Ms. Vanessa Steinmayer

Chief a.i. Sustainable Demographic Transition Section Social Development Division - United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

"ในนามของสหประชาชาติ ESCAP ขอแสดงการต้อนรับอย่างอบอุ่นให้กับเยาวชนในโครงการAsia Pacific Youth Exchange โครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากนวัตกรรมมีศักยภาพในการแก้ปัญหาที่เราเผชิญอยู่ขณะนี้ และคนหนุ่มสาวมีความพร้อมมากกว่าที่เคยในการเป็นผู้เปลี่ยนแปลงชุมชนของตน

Marc Zaharescu -

ประเทศโรมาเนีย

"เป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างเหลือเชื่อ!

โครงการนี้ช่วยให้ฉันได้สำรวจและเดินตามเส้นทางที่แตกต่างจากการเรียนรู้เดิมของฉัน ฉันได้พบกับกลุ่มคนที่มีความคิด มีใจเดียวกัน เดินทาง 2 สัปดาห์ร่วมกันเพื่อเปลี่ยนโลก"

Juna Rai - ประเทศเนปาล

"การเดินทางร่วมกับAPYEเป็นเรื่องอัศจรรย์  ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ฉันได้รับจากโครงการคือการเปลี่ยนแปลงชีวิต และฉันหวังว่าจะมันกลับไปใช้ได้จริง  ฉันจะไม่ลืมสมาชิกในครอบครัวใหม่ที่น่าประทับใจจากทั่วทุกมุมโลก เป็นของขวัญที่สวยงามที่สุด สุดท้ายนี้ ขอให้ตาของคุณจับจ้องที่ดวงดาวและเท้าของคุณยังคงอยู่บนพื้นดิน."

Anh Tho Nguyen -

ประเทศเวียดนาม

"ขอบคุณสำหรับการเรียนรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า ฉันได้รับแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณที่สำคัญที่สุด มันเป็นความทรงจำและประสบการณ์อันน่าจดจำ"

ความประทับใจจากผู้เข้าร่วมโครงการAPYE

คำถามที่พบบ่อย

วิทยากรผู้ทรงเกียรติในโครงการ

ใครบ้างที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้?​ 

เยาวชนจากทุกประเทศและดินแดนทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี มีความสนใจเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน​

ฉันจะสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร?​

​ขั้นตอนการคัดเลือกประกอบด้วยแบบฟอร์มใบสมัครและรอบการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมด เพียงส่งแบบฟอร์มใบสมัครของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณสำหรับขั้นตอนถัดไปทางอีเมล

​ฉันจะชำระค่าธรรมเนียมโครงการได้อย่างไร? 

เฉพาะผู้ที่ได้รับการยืนยันเข้าร่วมโครงการที่ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกของเราแล้วเท่านั้นที่จำเป็นต้องชำระเงิน คุณสามารถชำระเงินทั้งหมดผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ หรือชำระบางส่วน (30%) ก่อนที่จะเข้าโครงการและชำระเงินส่วนที่เหลือในประเทศไทย

​ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าประเทศไทยหรือไม่?

​โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ สรุปประเทศและเขตแดนที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นวีซ่า และวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย

กรุณาติดต่อสถานทูตไทยในประเทศของคุณเพื่อขอข้อมูลล่าสุดเพื่อความถูกต้อง

​ฉันต้องทำอย่างไรหากต้องการหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการสำหรับทำวีซ่า?

เพียงส่งคำขอมาทางอีเมล apye.bkk@urbanyouthac.org

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถเข้าร่วมในโครงการได้อย่างทันท่วงที เราขอแนะนำให้คุณสมัครวีซ่าโดยเร็วที่สุด

ทางโครงการจะจัดทำเฉพาะหนังสือเชิญสำหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น

© Asia Pacific Youth Exchange Thailand 2017

นิทรรศการสังคมต้นแบบ