โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน
เอเชียแปซิฟิก

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเอเชียแปซิฟิก

โครงการ Asia Pacific Youth Exchange(APYE) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนจากเอเชียแปซิฟิกได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals(SDGs) นอกจากนี้เยาวชนจะได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนท้องถิ่น ตัวแทนเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโอกาสพิเศษในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ SDGs
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 

- ส่งเสริมความเข้าใจของเยาวชนเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)และบทบาทต่างๆของเยาวชนในการบรรลุผลสำเร็จ

- เพิ่มความเข้าใจและความร่วมมือกันระหว่างเยาวชนทั่วเอเชียและแปซิฟิกผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การพบปะพูดคุย การเชื่อมโยงเครือข่ายและการเป็นพันธมิตร

- เสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนในการบรรลุโครงการและกิจกรรมโดยการสนับสนุนผ่านทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS)

- เพิ่มความแข็งแกร่งในความร่วมมือกันระดับโลกและในระดับภูมิภาคเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)และการพัฒนาเยาวชนในทวีปเอเชียและแปซิฟิก 

- ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการผนึกกำลังของกลุ่มเยาวชนในการตัดสินใจและการลงมือทำให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้บรรลุผล

- ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครของเยาวชน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นบรรลุผล

โครงการ APYE ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ส่วน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความสามารถของเยาวชนในการบรรลุผล SDGs

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นํา

การลงพื้นที่ในชุมชน

งานสัมมนาเยาวชน

 

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นํา

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นํา เพื่อให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมั่นใจและ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมในด้านการทําวิจัย เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในขณะลงพื้นที่เพื่อศึกษาหาข้อมูล โดยมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมคือ 3 วัน 

วัตถุประสงค์

- สร้างการตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วม

- สร้างความเข้าใจในบริบทของประเทศไทยและบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีส่วนต่อการสร้างความสําเร็จของ SDGs

- พัฒนากระบวนการคิดและทักษะต่างๆที่จําเป็น

- การสร้างทีมและเครือข่าย

งานปฐมนิเทศ
งานปฐมนิเทศ

Describe your image.

การประชุมHigh Level Forum
การประชุมHigh Level Forum

Describe your image.

เรียนรู้SDGs
เรียนรู้SDGs

Describe your image.

เรียนรู้ทักษะผู้ประกอบการเพื่อสังคม
เรียนรู้ทักษะผู้ประกอบการเพื่อสังคม
เรียนรู้ทักษะการทำงานและการสร้างทีม
เรียนรู้ทักษะการทำงานและการสร้างทีม

Describe your image.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Describe your image.

 

การลงพื้นที่ในชุมชน

การลงพื้นที่ในชุมชนในระยะเวลา 6 วัน เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและสํารวจถึงปัญหาต่างๆในชุมชน พูดคุยและทํางานร่วมกับชุมชน องค์กร หรือกิจการเพื่อสังคมในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางของ SDGs

 

วัตถุประสงค์

- เรียนรู้จากพื้นที่และสถานการณ์จริง

- นําทฤษฎีมาใช้ในภาคปฏิบัติ

- ส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง

พบกับหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ
พบกับหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ
สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลวิจัย
สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลวิจัย
ใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน
ใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน
สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น
สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น
กิจกรรมฝึกทักษะและการทำงานเป็นทีม
กิจกรรมฝึกทักษะและการทำงานเป็นทีม
นำเสนอผลงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
นำเสนอผลงานและรับฟังข้อเสนอแนะ
 

งานสัมมนาเยาวชน

งานสัมมนาเยาวชน ระยะเวลา 3 วัน เพื่อนําเสนอผลงานต่อผู้ใหญ่จาก UN ภาครัฐ และภาคเอกชน ในงานนี้เยาวชนจะได้นําเสนอโครงการและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุมชน ที่ได้กลั่นกรองมาจากการเก็บข้อมูล ในชุมชนเป็นระยะเวลา 6 วันที่ผ่านมา โดยที่กิจการเพื่อสังคม หรืองค์กรต่างๆที่ทํางานร่วมกับเยาวชนในช่วง ลงพื้นที่จะสามารถเป็นผู้สานต่อโครงการจากความคิดของเยาวชนให้กับชุมชนได้

 

วัตถุประสงค์

- วิเคราะห์และสร้างสรรค์แนวทาง ค้นหาทรัพยากรที่จะนํามาใช้

- ค้นพบความต้องการในอนาคต

- วางแผนในขั้นตอนต่อไป

รับฟังคำปรึกษาและข้อเสนอแนะ
รับฟังคำปรึกษาและข้อเสนอแนะ
นำเสนอผลงานอย่างเป็นทางการ
นำเสนอผลงานอย่างเป็นทางการ
ประกาศผลการแข่งขัน
ประกาศผลการแข่งขัน
นิทรรศการสังคมต้นแบบ
นิทรรศการสังคมต้นแบบ
งานเลี้ยงอาหารค่ำ
งานเลี้ยงอาหารค่ำ
ทัศนศึกษา (เลือกเพิ่มเติม)
ทัศนศึกษา (เลือกเพิ่มเติม)

กำหนดการของโครงการ

ุ6 - 18 มกราคม 2562

go abroad
go abroad

6 มกราคม – เดินทางถึงสนามบิน ประเทศไทย และเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

เมื่อท่านเดินทางมาถึงประเทศไทย (สำหรับเยาวชนจากต่างชาติ) เรามีบริการรับส่งจากสนามบินสู่โรงแรมที่พักอย่างปลอดภัย จากนั้นจะมีกิจกรรมปฐมนิเทศในช่วงค่ำเพื่อต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นและเตรียมความพร้อมสู่กิจกรรมในวันถัดไป

sdg

7 มกราคม – การสัมมนาเชิงลึก

วิทยากรผู้ทรงเกียรติจากหลายภาคส่วน อาทิ หน่วยงานพัฒนาแห่งสหประชาชาติ รัฐบาล และองค์กรกิจการเพื่อสังคม จะนำพาคุณไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สะท้อนถึงบทบาทของเยาวชนที่มีต่อความสำเร็จและบริบทของประเทศไทยบนเส้นทางสู่ความยั่งยืน

culture

มกราคม – ค่ำคืนแห่งวัฒนธรรม

เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมในบูธวัฒนธรรมประจำชาติ รับชมการแสดงทางวัฒนธรรมและร่วมชิมอาหารที่หลากหลายจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถึงเวลาที่จะเฉลิมฉลองความหลากหลายและความสงบสุขร่วมกัน

8-9 มกราคม - กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นํา

เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสู่การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม วิธีการวิจัยเชิงลึกในประเด็นทางสังคม และการร่วมทีมกันเพื่อสร้างสรรค์โครงการที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9-15 มกราคม - การลงพื้นที่ชุมชน

ทำความรู้จักกับการเป็นคนวงในของชุมชนท้องถิ่นและสร้างผลกระทบอย่างยั่งยืนต่อประเด็นทางสังคม คุณจะได้เชื่อมโยงกับรัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ เรียนรู้จากองค์กรเพื่อสังคมและรับฟังความเห็นจากคนในท้องถิ่น  สำรวจปัญหาที่แท้จริงที่พวกเขาเผชิญและพัฒนาโซลูชันร่วมกัน พบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครที่จะกำหนดมุมมองของคุณเกี่ยวกับบทบาทเยาวชนในเรื่องการสนับสนุน SDGs

16-17 มกราคม - งานสัมมนาเยาวชน

ได้เวลาที่จะนำเสนอสิ่งที่คนรุ่นใหม่เช่นคุณสามารถทำได้! การสัมมนาเชิงวิชาการแบบโต้ตอบซึ่งคุณจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ SDGที่คุณเลือก คุณสามารถแสดงความคิดในการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยตรงต่อหน้าเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล หน่วยงานสหประชาชาติ องค์กรทางสังคมและผู้บ่มเพาะธุรกิจ

career fair

17 มกราคม - ค่ำคืนความทรงจำ

งานเลี้ยงอาหารค่ำที่เปิดโอกาสให้คุณได้สร้างเครือข่ายกับวิทยากรและพาร์ทเนอร์ต่างๆ พร้อมทั้งมองหาโอกาสในอนาคตเพื่อการบรรลุ SDGs และสร้างSocial Impact หลังจากจบโครงการ APYE

go abroad

18 มกราคม - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การกล่าวคำอำลาไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้ง จงสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตและสังคมที่ดี! ติดต่อกับเครือข่ายศิษย์เก่าและหุ้นส่วนของเราเพื่อทำให้ฝันของคุณเป็นจริง

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การอำนวยความสะดวก

โรงแรมที่จัดสัมมนา

โรงแรม S.D. Avenue เป็นโรงแรมที่มีความความสะดวกสบายในย่านปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ นวดแผนไทย บริการ Wi-Fi ฯลฯ ที่จะช่วยให้คุณมีประสบการณ์ที่ประทับใจในการพักค้างที่กรุงเทพ นอกจากนี้ทางโรงแรมยังมีบริการทั้งอาหารนานาชาติและอาหารเอเชีย จากร้านอาหารดวงทิพย์ เลบงคาเฟ่ เป็นต้น

โฮมสเตย์ท้องถิ่น

ในระหว่างกิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น คุณจะได้พักในโฮมสเตย์หรือหอพักภายในของชุมชน สัมผัสวิถีชีวิตในท้องถิ่นและสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญในชีวิตประจำวัน เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณในการทำความเข้าใจปัญหาในชุมชนและดื่มด่ำกับวัฒนธรรมไทย ขณะที่คุณอยู่ที่นั่นเพื่อเรียนรู้ที่จะไม่ใช้ชีวิตสบาย ๆ เรียนรู้ความคาดหวังในความไม่คาดหวัง และเคารพในท้องถิ่น

 

ตัวแทนเยาวชนชาวต่างชาติ

1000 USD

สมัครเข้าร่วมโครงการ

เปิดแล้ววันนี้!

รอบ Early Bird หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2562

ตัวแทนเยาวชนไทย

20,000 บาท
(ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจากโครงการAPYE)

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศไทยกำลังเปิดรับสมัครตัวแทนเยาวชนจากทั่วโลก หากคุณมีอายุระหว่าง 18-30 ปี กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และสนใจในการพัฒนาสังคม ขอเชิญเข้าร่วม โครงการAPYEเพื่อร่วมค้นพบบทบาทเยาวชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสำรวจวัฒนธรรมที่น่าสนใจของประเทศไทย อย่าพลาดโอกาสนี้!

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ช่วงสิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครล่วงหน้า : 1 - 30 กันยายน 2562
ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้สมัครล่วงหน้า (เยาวชนต่างชาติ) 850 USD
ค่าโครงการอัตราปกติ (สำหรับตัวแทนชาวต่างชาติ) : 1000 USD
ค่าธรรมเนียมสำหรับเยาวชนไทย (ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจากโครงการAPYE): 20,000 บาท

​(ไม่รวมค่าบริการโอนเงินจากธนาคารและอัตราแลกเปลี่ยน)

วันสิ้นสุดการรับสมัครรอบล่างหน้า (Early Bird) : 1 กันยายน 2562 

อัตราค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรมตลอดโครงการ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินและค่าธรรมเนียมการทำvisa และจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมโครงการ

การรับรองตลอดระยะเวลาโครงการ 14 วัน ได้แก่

  • โรงแรมและที่พัก

  • การเดินทางตลอดระยะเวลาโครงการและบริการรับส่งจากสนามบิน

  • การเดินทางไปยังพื้นที่ชุมชน

  • อาหาร 3 มื้อ/วัน และของว่าง

  • กิจกรรมพิเศษ - ค่ำคืนแห่งวัฒนธรรม (Cultural Night) & และงานเลี้ยงอาหารค่ำ(Networking Dinner)

  • กิจกรรมอื่นๆ

ทุนสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ

​APYEขอสนับสนุนให้คุณจัดหาแหล่งเงินทุนจากมหาวิทยาลัย องค์กรท้องถิ่น หรือรัฐบาลจากประเทศของคุณเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมในโครงการ APYE โดยทางโครงการสามารถจัดทำจดหมายขอเงินทุนสนับสนุนเพื่อยื่นให้กับหน่วยงานตามที่คุณร้องขอได้

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักนายกรัฐมนตรี

"ผมขอยินดีต้อนรับและแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการAsia-Pacific Youth Exchange นี้ อนาคตของโลกอยู่ในมือของคุณ ในปี 2015 ผู้นำโลกรวมตัวกันที่สหประชาชาติเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ เป็นวาระที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในโลกที่เคยเห็น ในแง่นี้ผมรู้สึกยินดีที่โครงการนี้สามารถสร้างเวทีเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเพิ่มพูนความรู้และสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการทั่วโลกในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของเยาวชนในการริเริ่มนำเป้าหมายSDGมาดำเนินการในระดับท้องถิ่น”

Mr. Martin Hart-Hansen

Deputy Resident Representative - UNDP Thailand

พวกเราจากUNDP Thailand ภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพในงาน APYE Thailand ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการชักชวนคนหนุ่มสาวในด้านนวัตกรรมทางสังคมและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การมีเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมตัวกันที่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเราหวังว่าจะได้ฟังเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ทั้งหมดจากการที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสใช้ชีวิตและร่วมเรียนรู้จากชุมชนชาวไทย

Ms. Vanessa Steinmayer

Chief a.i. Sustainable Demographic Transition Section Social Development Division - United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

"ในนามของสหประชาชาติ ESCAP ขอแสดงการต้อนรับอย่างอบอุ่นให้กับเยาวชนในโครงการAsia Pacific Youth Exchange โครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากนวัตกรรมมีศักยภาพในการแก้ปัญหาที่เราเผชิญอยู่ขณะนี้ และคนหนุ่มสาวมีความพร้อมมากกว่าที่เคยในการเป็นผู้เปลี่ยนแปลงชุมชนของตน

Marc Zaharescu -

ประเทศโรมาเนีย

"เป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างเหลือเชื่อ!

โครงการนี้ช่วยให้ฉันได้สำรวจและเดินตามเส้นทางที่แตกต่างจากการเรียนรู้เดิมของฉัน ฉันได้พบกับกลุ่มคนที่มีความคิด มีใจเดียวกัน เดินทาง 2 สัปดาห์ร่วมกันเพื่อเปลี่ยนโลก"

Juna Rai - ประเทศเนปาล

"การเดินทางร่วมกับAPYEเป็นเรื่องอัศจรรย์  ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ฉันได้รับจากโครงการคือการเปลี่ยนแปลงชีวิต และฉันหวังว่าจะมันกลับไปใช้ได้จริง  ฉันจะไม่ลืมสมาชิกในครอบครัวใหม่ที่น่าประทับใจจากทั่วทุกมุมโลก เป็นของขวัญที่สวยงามที่สุด สุดท้ายนี้ ขอให้ตาของคุณจับจ้องที่ดวงดาวและเท้าของคุณยังคงอยู่บนพื้นดิน."

Anh Tho Nguyen -

ประเทศเวียดนาม

"ขอบคุณสำหรับการเรียนรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า ฉันได้รับแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณที่สำคัญที่สุด มันเป็นความทรงจำและประสบการณ์อันน่าจดจำ"

ความประทับใจจากผู้เข้าร่วมโครงการAPYE

คำถามที่พบบ่อย

วิทยากรผู้ทรงเกียรติในโครงการ

ใครบ้างที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้?​ 

เยาวชนจากทุกประเทศและดินแดนทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี มีความสนใจเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน​

ฉันจะสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร?​

​ขั้นตอนการคัดเลือกประกอบด้วยแบบฟอร์มใบสมัครและรอบการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมด เพียงส่งแบบฟอร์มใบสมัครของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณสำหรับขั้นตอนถัดไปทางอีเมล

​ฉันจะชำระค่าธรรมเนียมโครงการได้อย่างไร? 

เฉพาะผู้ที่ได้รับการยืนยันเข้าร่วมโครงการที่ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกของเราแล้วเท่านั้นที่จำเป็นต้องชำระเงิน คุณสามารถชำระเงินทั้งหมดผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ หรือชำระบางส่วน (30%) ก่อนที่จะเข้าโครงการและชำระเงินส่วนที่เหลือในประเทศไทย

​ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าประเทศไทยหรือไม่?

​โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ สรุปประเทศและเขตแดนที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นวีซ่า และวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย

กรุณาติดต่อสถานทูตไทยในประเทศของคุณเพื่อขอข้อมูลล่าสุดเพื่อความถูกต้อง

​ฉันต้องทำอย่างไรหากต้องการหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการสำหรับทำวีซ่า?

เพียงส่งคำขอมาทางอีเมล apye.bkk@urbanyouthac.org

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถเข้าร่วมในโครงการได้อย่างทันท่วงที เราขอแนะนำให้คุณสมัครวีซ่าโดยเร็วที่สุด

ทางโครงการจะจัดทำเฉพาะหนังสือเชิญสำหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น