ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโครงการAPYE

ชุมชนบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

 

SDG 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
SDG 5: ความเท่าเทียมทางเพศ
SDG 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
SDG 10: ลดความเหลื่อมล้ำ
SDG 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
SDG 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
SDG 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก​

บางน้ำผึ้งและบริเวณโดยรอบได้รับเรียกว่า "ปอดกรุงเทพฯ" (พื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณใกล้เคียงกรุงเทพฯ) บางน้ำผึ้งมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งสร้างผลิตผลทางการเกษตรให้กับชุมชนเมือง อย่างไรก็ตามการผลิตพืชผล ในเขตชานเมืองของชุมชนนี้ได้รับผลกระทบที่ทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากน้ำท่วมเมื่อเร็ว ๆ นี้และผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางชุมชนได้ดำเนินการขั้นตอนที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง พวกเขาได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจขึ้นโดยอาศัยการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโต ในปัจจุบัน โดยมีการนำเสนอการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ตลาดน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจหลักในท้องถิ่น, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ทัวร์จักรยาน และสถานพักผ่อนหย่อนใจอันเขียวขจีที่ดับความกระหายของนักท่องเที่ยวที่แสวงหาอิสรภาพจากป่าคอนกรีต อย่างไรก็ตามพื้นที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ธรรมชาติมีปัญหามากมายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นปัญหาหลักของชุมชน

โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

1/2
 

SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
SDG 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
SDG 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
SDG 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
SDG 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

กรุงเทพมีชื่อเสียงในฐานะเมืองเวนิสแห่งตะวันออกเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการเป็นทางคมนาคมทางน้ำในอดีต ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วได้ก่อให้เกิดมลภาวะอย่างหนักต่อระบบการจัดการน้ำ เกิดการแพร่ระบาดของโรค เยาวชนจึงเป็นดังผู้ถือคบเพลิงแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความสำคัญในการนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความท้าทายเหล่านี้ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรอนุุสรณ์ตั้งอยู่ที่เขตอ่อนนุช ย่านชานเมืองเทพมหานคร มีนักเรียนประมาณ 1,500 คน โรงเรียนี้ล้อมรอบด้วยชุมชนที่อยู่อาศัย ดังนั้นจึงเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมในเมือง เช่น ปัญหาขยะ มลพิษทางน้ำ และน้ำท่วม นี่เป็นความท้าทายสำหรับโรงเรียนและชุมชน เหตุนี้ทางโรงเรียนจึงได้เข้าร่วมโครงการ Eco School ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ Eco School คือเครือข่ายโรงเรียนที่ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างแนวทางแก้ปัญหาจากชุมชนซึ่งเป็นโอกาสสำหรับนักเรียนที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆเหล่านั้น

1/2

ชุมชนอ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

SDG 5: ความเท่าเทียมทางเพศ
SDG 10: ลดความเหลื่อมล้ำ
SDG 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

SDG 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

ชุมชนคลองใหญ่ จังหวัดตราด คือชุมชนในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่อยู่ติดกับพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชา พื้นที่ชุมชนขนานกับชายหาด ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีอาชีพในการทำประมงขนาดเล็ก ผู้คนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เป็นบุคคลไร้สัญชาติที่อพยพมาจากประเทศกัมพูชา พวกเขามาทำงานที่ประเทศไทยพร้อมทั้งให้บุตรหลานเข้าศึกษาในประเทศไทยด้วย ประเด็นหลักของชุมชนนี้จึงเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนและทรัพยากรทางทะเล

1/2

ชุมชนกะดีจีน-คลองสาน กรุงเทพมหานคร

 

SDG 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
SDG 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
SDG 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

ชุมชนกะดีจีน-คลองสานเป็นหนึ่งในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ชุมชนนี้มีการรวมตัวกันของ 3 วัฒนธรรมหลักจาก 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ, ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม นอกจากนี้แล้ววัฒนธรรมจีนยังเป็นหนึ่งในอิทธิพลหลักของพื้นที่ เนื่องจากมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ด้วย ความหลากหลายในรูปแบบวิถีชีวิตประจำท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนี้ ซึ่งมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แม้ว่าชีวิตในท้องถิ่นตอนนี้กลายเป็นปัจเจกมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสู่รูปแบบสังคมเมือง แต่ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนก็ยังคงสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้ ชุมชนนี้จึงกำลังค่อยๆเปลี่ยนตัวเองจากพื้นที่ทางประวัติศาสตร์สู่การเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นของนักธุรกิจนอกชุมชน ชุมชนนี้จึงยังคงคิดหาวิธีที่ชุมชนสามารถทำงานร่วมกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนในท้องถิ่นไว้

1/2

ชุมชนหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

 

SDG 1: ขจัดความยากจน
SDG 2: ขจัดความหิวโหย
SDG 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
SDG 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เช่น นาข้าว สวนผัก และการเลี้ยงสัตว์ คนในชุมชนอาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายในฐานะคนชนบท พวกเขาได้รับรายได้ต่ำเนื่องจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ไม่สร้างมูลค่าตามที่ควร นอกจากนี้ผู้คนจำนวนมากยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อลงทุนในการเกษตร ผู้นำชุมชนได้นำแนวคิด "หลักการเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งความสุขคือเป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน

1/2

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี

 

SDG 1: ขจัดความยากจน
SDG 2: ขจัดความหิวโหย
SDG 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน​

การผลิตข้าวเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเกษตรกรทำนามีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความท้าทายต่างๆในแต่ละวันซึ่งเป็นผลให้พวกเขากลายเป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุดของสังคมทั้งหมด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงใช้วิธีการสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ในรัชสมัยของพระองค์ ดังนั้นแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงเข้ามาสู่ชีวิตในชุมชนชาวไทย มาบเอื้องเป็นหนึ่งในชุมชนที่ทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศ โดยการกลั่นกรองหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการจริงในระดับชุมชน วิธีนี้ช่วยให้พวกเขามีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนซึ่งอาจเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับชุมชนที่คล้ายคลึงกันในประเทศไทย

Describe your image.

Describe your image.

Describe your image.

Describe your image.

Describe your image.

Describe your image.

1/2

ชุมชนแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

 

SDG 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
SDG 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
SDG 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
SDG 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

หมู่บ้านแม่กำปองอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมที่สดชื่นนี้ได้รับผลกระทบร้ายแรงจากไฟป่าซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในภูมิภาคนี้ สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของท้องถิ่นทำให้เยาวชนออกจากแผ่นดินบรรพบุรุษของตนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นในเมือง ความท้าทายของหัวหน้าชุมชนนี้คือการคิดค้นวิธีการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างชุมชนที่อ่อนแอ โดยแผนงานนี้ประกอบด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเพาะปลูกกาแฟพร้อมกับการปลูกป่า การตั้งระบบสหกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตของท้องถิ่น กลยุทธ์เหล่านี้ได้สร้างโอกาสสำหรับเยาวชนที่จะอาศัยอยู่ในชุมชนของตนซึ่งจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับชุมชน

1/2